Shanghai Railway Station

First Shanghai Railway Station

First Shanghai Railway Station

 

Shanghai Railway Station during Qing Dynasty

Shanghai Railway Station during Qing Dynasty

 

August 28, 1937 Shanghai Railway Station under Japanese Bombing

August 28, 1937 Shanghai Railway Station under Japanese Bombing

 

1908 Shanghai North Railway Station

1908 Shanghai North Railway Station